Thai Outdoor Sport Co., Ltd.

Assistant Marketing Manager (TNF-AP)

Responsibilities and Duties

 • Assist Brand Manager in planning and supervising marketing operations to achieve revenue target.
 • Assist Brand Manager in developing marketing plan and budget.
 • Execute all marketing activities as planned, and with cost effectiveness.
 • Responsible for digital marketing.
 • Establish creative and cost effective promotional plan and activities.
 • Conduct marketing campaigns, activities and road shows to promote brand awareness among community.
 • Manage brand athlete team and seek for talented athlete to join the team.
 • Manage KOL and seek for talented and compatible KOL to help building brand awareness and community.
 • Manage good relationship among athletes KOLS and related sport communities.
 • Manage contract matter for athlete and KOLS.
 • Collaborate with key account partners (sports) to drive for market shares and sales growth.
 • Coordinate with art departments to develop window displays, signage, marketing assets and etc.
 • Assist in designing and developing marketing collaterals and promotional materials.
 • Maintain customer relationship programs and track customer satisfaction.
 • Initiate new consumer promotion campaigns and to develop consumer engagement plans.
 • Generate sales and marketing reports to management when needed.
 • Cooperate with the management in the development of marketing programs and criteria to achieve sales goals.
 • Evaluate current marketing program and recommend improvements.
 • Stay updated with latest marketing trends and competitor activities.

Requirements

 • Proven working experience in marketing field or associated with marketing field
 • Drive for results
 • Strong leadership skills
 • Be able to work under pressure
 • “Can-do” and “Hands-on” attitudes
 • Open minded and willing to listen to others’ opinion
 • Excellent understanding of full marketing mix
 • Highly creative with ability to think out of the box
 • Strong analytical skills and data-driven thinking
 • Advanced communication and interpersonal skills
 • Up-to-date with latest trends and marketing practices
 • Fluent in digital marketing
 • Good knowledge of digital marketing and comfortable with online and social media
 • Comfortable to work with numbers
 • Budget management skills
 • Be able to travel alone (both upcountry and oversea)
 • Advanced command of Microsoft offices, especially Excel and PowerPoint
 • Superior presentation skills.
 • Good command of Thai and English languages (Chinese language ability is a plus)
 • Bachelor or Master Degrees in business management field
 • Sports enthusiasm
 • Active sports brand background will be specially considered.
 • Hands-on retail business background is also a plus.

Graphic Designer

Job Purpose :
ออกแบบกราฟิกทั้ง online และ offline เพื่อส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆ รวมถึง support งานกราฟิกอื่นๆภายในองค์กร

Key Responsibilities:
• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายโปรโมชั่น แคตตาล๊อค ใบปลิว โปรชั่วร์ ป้ายต่างๆ ฯลฯ
• ออกแบบกราฟิกสำหรับ social media และ e-commerce เพื่อส่งเสริมการขาย เช่น Facebook, IG, website, Lazada, ฯลฯ
• ออกแบบกราฟฟิกสำหรับงาน Retail เช่น window display หน้าร้าน (backdrop sticker), POP UP ภายในร้าน
• ประสานงานติดต่อ Supplier เพื่อสั่งผลิตชิ้นงาน
• รับผิดชอบงานในส่วนของกราฟิกตั้งแต่เริ่มออกแบบจนจบขั้นตอนการสั่งผลิตชิ้นงาน และ สามารถส่งงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

Qualifications:
• เพศชาย / หญิง อายุ 21 – 30 ปี
• การศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ผ่านงานหรือเคยฝึกงานด้าน social media มาก่อน
• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบกราฟฟิก การใช้สี เพื่อการออบแบบ ฯลฯ
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบครอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
• รับฟังความคิดเห็น และสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอื่นๆได้ดี
• เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการออกแบบกราฟิก Adode Photoshop, Adoda IIIustrator รวมถึงทักษะด้าน web besign, Conceptual and communication design
• ศึกษาและพัฒนาในเทรนด์ของการออกแบบ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
• สามารถทำงานเป็นทีม ตามแต่ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
• หากมีทักษะด้านการถ่ายรูป หรือสามารถตัดต่อ VDO ได้ จะพิจารณาพิเศษ

 

Receptionist ( 1 ตำแหน่ง )

Qualifications

 • ชาย / หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และรักในงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

 Key Responsibilities :

 • ปฎิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • ให้บริการต้อนรับ เพื่ออำนวยความสะดวกบุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อบริษัท
 • รับโทรศัพท์และโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปข้อมูลวันขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
 • ติดต่อประสานงานสำนักงานใหญ่,หน่วยงาน,องค์กรภายนอก
 • ติดต่อประสานงานอาคารฯ และขอใช้บริการได้ในรูปแบบต่าง ๆ
 • ดูแลควบคุม การเบิกจ่าย อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน
 • ดูแล,ตรวจสอบ,และ Booking การใช้ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
 • คิดและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • งานธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

E-Commerce Manager

Responsibilities:

 • Oversee, plan and manage all functions related to E-Commerce business.
 • Identify key business objectives for E-Commerce Department, create and execute
 • E-Commerce strategies that aligns with the objectives.
 • Create sales & budget plans, and manage P&L of E-Commerce business including sales, costs, debt, expenses and profit margin to align with company objectives.
 • Be responsible for driving business to achieve department KPIs.
 • Work closely with Key account manager and Brand teams to initiate yearly commercial plan, promotional campaign and activities to drive business and generate sales.
 • Utilize effective digital marketing to support E-Commerce business.
 • Apply Digital Marketing tools and tactics to create awareness, drive traffic and generate sales.
 • Monitor market trends, know consumers and competitors to identify opportunities and key issues for continuous improvement.
 • Work closely with the team under supervision (Digital Marketing, Graphic Design, E-Commerce operation, customer service, fulfilment) and all related departments (i.e. Brand, Merchandise, Logistic, Finance, IT and etc.) as well as external third-party agencies in providing high standard online services to create remarkable customer experience and satisfaction.
 • Be responsible for having regular business review meetings with business partners and third-party agencies to deal with ongoing issues and improve overall performance.
 • Build up good relationship with all strategic partners and third-party agencies.
 • Responsible for all business contract and agreement with online business partners and third-party agencies.
 • Establish new online channels and expand scope of business.
 • Create weekly, monthly and yearly performance reports to present to management
 • Initiate an effective team structure to support team work and efficiency.
 • Supervise, coach and build up strong team members.

Qualifications

 • Skill set requirements
  • Managerial skills
  • Leadership skills
  • Problem solving skills
  • Negotiation skills
  • Analytical skills (with data-driven perspective)
  • Communication and interpersonal skills
  • Project management skills
  • Presentation skills.
 • Highly creative with ability to think out of the box
 • Up-to-date with latest trends and marketing practices
 • Advanced knowledge in E-Commerce management and digital marketing
 • Be comfortable with online and social media
 • Be comfortable to work with numbers
 • Good command of Microsoft Office (Excel and PowerPoint)
 • Excellent command of Thai and English languages (Chinese is a plus)
 • Bachelor or Master Degrees in Business Management field
 • 5-7 years of relevant work experience in managing E-Commerce businesses (own.com and Marketplaces).

Action Perfect Co., Ltd.

Contact HR Department