Thai Outdoor Sport Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ VANS (Marketing Officer – VANS) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและจัดการกิจกรรมทางการตลาดทั้ง online และ offline เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแบรนด์ผ่านการบริหาร budget ที่เหมาะสม
 • สื่อสาร/ประสานงานกับทีมฝ่ายขายและหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่สำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับโปรเจคต่างๆรวมไปถึงการวิเคาระห์,ชี้วัดและประเมิณข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดโปรเจคถัดๆไป
 • ดำเนินกิจกรรมการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญการตลาดทั้งสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว และสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอข้อมูลและโปรเจคต่างๆของฝ่ายการตลาดให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาด,ที่ประชุมรวมไปถึงทีมฝ่ายขาย
 • วางแผนการตลาดออนไลน์พร้อมทั้งสื่อสารให้ทางทีม e-com นำแผนการไปใช้เพื่อให้ตรงตามทิศทางในการทำการตลาดออนไลน์ของแบรนด์
 • พัฒนาแผนการตลาดสื่อ Social media ของแบรนด์ (FB/IG)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชายหญิง, อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 2-3 ปี หากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Photoshop, Illustrator
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและความสามารถในการนำเสนอผลงาน อธิบายรายละเอียดในงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้ขึ้นไป
 • มีความชื่นชอบแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ พร้อมปรับตัวเข้ากับคาแร็กเตอร์และจุดขายของผลิตภัณฑ์และทีมงาน

Senior Import Supervisor (พนักงานนำเข้าสินค้าต่างประเทศ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำใบสั่งซื้อสำหรับสินค้าต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศ/Forwarder/Shipping ในการรับสินค้าและจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าทั้งหมด – ติดต่อประสานงานกับแผนกคลังสินค้า/Shipping/และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งกำหนดการจัดส่งสินค้า ดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการเคลมสินค้าที่สูญหายให้กับบริษัทประกันหรือบริษัทคู่ค้าและติดตามเอกสารวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไปในสายงานนำเข้า
 • มีความรู้ด้าน Inco Term และกระบวนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพิกัดนำเข้า, กฎการใช้ Form D/E/AI และกฎหมายข้อบังคับของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel) Email, Internet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถคิดวิเคราะห์และชี้แจงได้ถึงความคุ้มค่าในการเลือกวิธีและขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมี
 • ความละเอียดรอบคอบและซื่อสัตย์

Stock Checker (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าหน้าร้าน)

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการรับ-จ่าย และจัดเก็บสินค้าในคลังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ
 • วางแผน ตรวจนับสินค้าในคลังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ
 • จัดทำรายงานเช็คสต๊อคการตรวจนับสินค้ารายวัน/สัปดาห์/เดือน
 • ตรวจสอบ และกระทบยอดสินค้าคงเหลือตามระบบให้ถูกต้อง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจนับสินค้า ในธุรกิจค้าปลีก
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความขยัน อดทน

หัวหน้างานคลังสินค้าและธุรการ (Warehouse Admin Supervisor)-(ประจำคลังบางพลี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดการประสานงานคิวรถส่งสินค้าเข้า-ออกคลัง และดูแลจัดเก็บข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน
 • ติดต่อประสานงานเรื่องเอกสารเกี่ยวกับคลังสินค้า
 • ดูแลเอกสารและส่งจดหมายให้กับพนักงานแผนกคลังสินค้า
 • ตรวจสอบ ประสานงานสั่งซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานให้กับคลังสินค้า
 • ดูแล บริหารคลังสินค้า ควบคุมการทำงานของแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • จัดตาราง วางแผนการประชุมทีม หรือประชุมใหญ่ในบริษัทฯ
 • จัดเรียงเอกสารต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และจัดเก็บในตู้เอกสาร
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงานรายเดือน เกี่ยวกับคลังสินค้า
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การด้านบริหารคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก จัดเก็บ ทำรายงานและประสานงานได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสำนักงานบางพลี)

รายละเอียดงาน

ดูแลรับผิดชอบงานคลังสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

พนักงานขายหน้าร้าน PC และ Shop Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลให้บริการลูกค้าด้านการขายสินค้าและแนะนำสินค้า
 2. ดูแลสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วนอยู่เสมอ
 3. ควบคุมดูแลสต็อกสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับยอดขาย
 4. จัดเรียงสินค้าหน้าร้านให้สวยงามอยู่เสมอ
 5. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รักงานขาย การบริการ และ️มีบุคลิกภาพดีเข้ากับแบรนด์สินค้า
 • สามารถทำงานห้างเปิดจนถึงห้างปิด และปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • PC – หน่วยแทน ต้องสามารถเดินทางไปปฎิบัติงานสาขาในกรุงเทพได้ (มีค่ายานพาหนะ)
 • Shop Manager จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขายและบริหารหน้าร้านมาก่อน
 • หากมีประสบการณ์การขาย (PC) รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์กีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ขายแบรนด์สินค้าภายใต้เครือบริษัทได้แก่ VANS, The North Face, Salomon, Dickies, Smart Travel ประจำสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ)

Action Perfect Co., Ltd.

Contact HR Department

+662-253-659296 ext. 141-142